کاهش 95 درصدی پروازهای بین ایران و ترکیه

کاهش 95 درصدی پروازهای بین ایران و ترکیه