کاهش شدید خرید نفت هند از اوپک

کاهش شدید خرید نفت هند از اوپک