چرا قیمت نفت امروز کاهش یافت/ سُمبه پُر زور کرونا بر سرِ قیمت نفت

چرا قیمت نفت امروز کاهش یافت/ سُمبه پُر زور کرونا بر سرِ قیمت نفت