پرسپولیس امروز استراحت می‌کند

تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس تعطیل شد.

پرسپولیس امروز استراحت می‌کند
تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس تعطیل شد.