هیچ یک از عوامل «بچه مهندس» مبتلا نشده‌اند/ به کارم افتخار می‌کنم

احمد کاوری کارگردان «بچه مهندس ۴» با اشاره به حساسیت فعالیت عوامل برای کار فشرده در اوج کرونا تأکید کرد تاکنون هیچ یک از عوامل این پروژه به کرونا مبتلا نشده‌اند.

هیچ یک از عوامل «بچه مهندس» مبتلا نشده‌اند/ به کارم افتخار می‌کنم
احمد کاوری کارگردان «بچه مهندس ۴» با اشاره به حساسیت فعالیت عوامل برای کار فشرده در اوج کرونا تأکید کرد تاکنون هیچ یک از عوامل این پروژه به کرونا مبتلا نشده‌اند.