نمایندگان کاراته ایران حریفان خود را شناختند

مسابقات گزینشی المپیک در پاریس قرعه کشی شد و نمایندگان کاراته ایران حریفان خود را شناختند.

نمایندگان کاراته ایران حریفان خود را شناختند
مسابقات گزینشی المپیک در پاریس قرعه کشی شد و نمایندگان کاراته ایران حریفان خود را شناختند.