نمایشگاه عکس «ناظر و منظور» برپا می‌شود/ کنکاشی در باب فعل مشاهده

نمایشگاه عکس «ناظر و منظور» شامل مجموعه عکس‌های هدا زابلی نژاد به کیوریتوری پژمان دادخواه ۲۵ شهریورماه در مؤسسه فرهنگی هنری پژوهشی صبا افتتاح می شود.

نمایشگاه عکس «ناظر و منظور» برپا می‌شود/ کنکاشی در باب فعل مشاهده
نمایشگاه عکس «ناظر و منظور» شامل مجموعه عکس‌های هدا زابلی نژاد به کیوریتوری پژمان دادخواه ۲۵ شهریورماه در مؤسسه فرهنگی هنری پژوهشی صبا افتتاح می شود.