«عطر عاشقی» به نقش شهیدان در تبیین فرهنگ انتظار می‌پردازد

برنامه جمعه ۲۶ شهریور «عطر عاشقی» به بررسی موضوع نقش شهیدان در تبیین فرهنگ انتظار می پردازد.

«عطر عاشقی» به نقش شهیدان در تبیین فرهنگ انتظار می‌پردازد
برنامه جمعه ۲۶ شهریور «عطر عاشقی» به بررسی موضوع نقش شهیدان در تبیین فرهنگ انتظار می پردازد.