طرح قانون بانک مرکزی حلال همه مشکلات کشور نیست/ ساختار شورای پول و اعتبار مهم‌ترین مشکل فعلی

طرح قانون بانک مرکزی حلال همه مشکلات کشور نیست/ ساختار شورای پول و اعتبار مهم‌ترین مشکل فعلی