شیردهی در شرایط خاص چگونه باید صورت گیرد؟

برخی مادران در دوران شیردهی به نوزاد خود ممکن است تحت شرایط خاصی مثل مصرف الکل، سیگار کشیدن، اعتیاد به ماریجوانا، واکسیناسیون یا انواع بیماری‌ها باشند. در این مقاله این شرایط خاص بررسی خواهد شد. همه متخصصین تغذیه بر این مسئله اتفاق نظر دارند که شیر مادر منبع مطلوبی برای تغذیه نوزاد است و بهترین […] نوشته شیردهی در شرایط خاص چگونه باید صورت گیرد؟ اولین بار در مجله سیب. پدیدار شد.

شیردهی در شرایط خاص چگونه باید صورت گیرد؟

برخی مادران در دوران شیردهی به نوزاد خود ممکن است تحت شرایط خاصی مثل مصرف الکل، سیگار کشیدن، اعتیاد به ماریجوانا، واکسیناسیون یا انواع بیماری‌ها باشند. در این مقاله این شرایط خاص بررسی خواهد شد. همه متخصصین تغذیه بر این مسئله اتفاق نظر دارند که شیر مادر منبع مطلوبی برای تغذیه نوزاد است و بهترین […]

نوشته شیردهی در شرایط خاص چگونه باید صورت گیرد؟ اولین بار در مجله سیب. پدیدار شد.