شکست میلی متری نوشاد عالمیان

بازیکن تنیس روی میز ایران از صعود به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات کروواسی بازماند. 

شکست میلی متری نوشاد عالمیان
بازیکن تنیس روی میز ایران از صعود به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات کروواسی بازماند.