سرزمینی آباد با حمایت بانک ملی ایران/ روی ریل، از میانه تا اردبیل

سرزمینی آباد با حمایت بانک ملی ایران/ روی ریل، از میانه تا اردبیل