روسیه واکسن کرونای حیوانی ساخت

روسیه نخستین واکسن کووید۱۹ برای حیوانات را ثبت کرده است. آزمایش بالینی این واکسن اکتبر سال گذشته میلادی آغاز شده است.

روسیه واکسن کرونای حیوانی ساخت
روسیه نخستین واکسن کووید۱۹ برای حیوانات را ثبت کرده است. آزمایش بالینی این واکسن اکتبر سال گذشته میلادی آغاز شده است.