روسیه به ایران یک ماهواره پیشرفته تحویل می‌دهد

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی مدعی شد که روسیه در حال آماده کردن مقدمات برای تحویل یک ماهواره پیشرفته به ایران با قابلیت ردیابی اهداف نظامی احتمالی در سرتاسر خاورمیانه است.

روسیه به ایران یک ماهواره پیشرفته تحویل می‌دهد
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی مدعی شد که روسیه در حال آماده کردن مقدمات برای تحویل یک ماهواره پیشرفته به ایران با قابلیت ردیابی اهداف نظامی احتمالی در سرتاسر خاورمیانه است.