دستور دادستانی استان فارس برای لغو مجمع شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت

دستور دادستانی استان فارس برای لغو مجمع شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت