حذف ظرفیت‌گذاری از آزمون وکالت با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

حذف ظرفیت‌گذاری از آزمون وکالت با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار