جریمه ۲۰۰هزارتومانی برای ۷۴۴۵۳ نفر از ناقضان قرنطینه

دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا طی گزارشی درباره برخورد قانونی با ناقضان قرنطینه، از جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای ۷۴۴۵۳ نفر از ناقضان خبر داد.

جریمه ۲۰۰هزارتومانی برای ۷۴۴۵۳ نفر از ناقضان قرنطینه
دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا طی گزارشی درباره برخورد قانونی با ناقضان قرنطینه، از جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای ۷۴۴۵۳ نفر از ناقضان خبر داد.