تیم داوری دیدار فردای تراکتور مشخص شد

احمد الکاف از عمان دیدار فردای دو تیم تراکتور و نیروی هوایی عراق را سوت خواهد زد.

تیم داوری دیدار فردای تراکتور مشخص شد
احمد الکاف از عمان دیدار فردای دو تیم تراکتور و نیروی هوایی عراق را سوت خواهد زد.