ترکیه هم باید از افغانستان خارج شود

یکی از اعضای برجسته هیأت مذاکره‌کننده طالبان تأکید کرد که ترکیه هم بر اساس توافق دوحه باید از افغانستان خارج شود.

ترکیه هم باید از افغانستان خارج شود
یکی از اعضای برجسته هیأت مذاکره‌کننده طالبان تأکید کرد که ترکیه هم بر اساس توافق دوحه باید از افغانستان خارج شود.