ترور یک مقام وابسته به دولت مستعفی یمن

رسانه های یمنی از ترور یک مقام وابسته به دولت مستعفی یمن در استان ابین خبر دادند.

ترور یک مقام وابسته به دولت مستعفی یمن
رسانه های یمنی از ترور یک مقام وابسته به دولت مستعفی یمن در استان ابین خبر دادند.