تجمع کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت مقابل مجلس/اعتراض نفتی‌ها به سرگردانی در برزخ قانون کار و وزارت نفت

تجمع کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت مقابل مجلس/اعتراض نفتی‌ها به سرگردانی در برزخ قانون کار و وزارت نفت