تأمین مالی ۲۷ هزار میلیارد تومانی طرح‌های اولویت دار

تأمین مالی ۲۷ هزار میلیارد تومانی طرح‌های اولویت دار