برق16 دستگاه دولتی و یک وزارتخانه پرمصرف امروز قطع شد

برق16 دستگاه دولتی و یک وزارتخانه پرمصرف امروز قطع شد