بازیگر «آواتار» و پسر تام هنکس «پدرخوانده» را زنده می‌کنند

جیووانی ریبیسی، کالین هنکس و دن فوگلر به سریالی درباره چگونگی ساخته شدن «پدرخوانده» پیوستند.

بازیگر «آواتار» و پسر تام هنکس «پدرخوانده» را زنده می‌کنند
جیووانی ریبیسی، کالین هنکس و دن فوگلر به سریالی درباره چگونگی ساخته شدن «پدرخوانده» پیوستند.