بازدید میلیونی از نمایشگاه مجازی قرآن در روز اول

در نخستین روز فعالیت نمایشگاه مجازی قرآن، بیش از ۳ میلیون مراجعه در ۱۲ ساعت ابتدایی آغاز به کار نمایشگاه ثبت شد.

بازدید میلیونی از نمایشگاه مجازی قرآن در روز اول
در نخستین روز فعالیت نمایشگاه مجازی قرآن، بیش از ۳ میلیون مراجعه در ۱۲ ساعت ابتدایی آغاز به کار نمایشگاه ثبت شد.