بابک زرین موسیقی «روزهای آبی» را ساخت/ تدارک برای پخش سریال

با قرار گرفتن پروژه تلویزیونی «روزهای آبی» در آخرین مراحل تولید، موسیقی این سریال نیز توسط بابک زرین ساخته شد.

بابک زرین موسیقی «روزهای آبی» را ساخت/ تدارک برای پخش سریال
با قرار گرفتن پروژه تلویزیونی «روزهای آبی» در آخرین مراحل تولید، موسیقی این سریال نیز توسط بابک زرین ساخته شد.