اگر روحانی نبود| وقتی آقای رئیس نسخه موفق و جهانی مدیریت بازار کشاورزی را پاره کرد

اگر روحانی نبود| وقتی آقای رئیس نسخه موفق و جهانی مدیریت بازار کشاورزی را پاره کرد