اروپا در حال خودکشی نفتی است

اروپا در حال خودکشی نفتی است