اجرای بهینه قانون جدید چک معطل اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد

اجرای بهینه قانون جدید چک معطل اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد