آسمانی صاف و آفتابی در اغلب شهرها تا 5 روز آینده/گرمای هوا بیشتر می‌شود

آسمانی صاف و آفتابی در اغلب شهرها تا 5 روز آینده/گرمای هوا بیشتر می‌شود