۳ گزینه احتمالی تصدی سخنگویی وزارت امور خارجه

سه گزینه احتمالی تصدی سمت سخنگویی وزارت امور خارجه در حال بررسی هستند.

۳ گزینه احتمالی تصدی سخنگویی وزارت امور خارجه
سه گزینه احتمالی تصدی سمت سخنگویی وزارت امور خارجه در حال بررسی هستند.