۳ کاروان لجستیک ارتش آمریکا در عراق هدف قرار گرفت

منابع عراقی از هدف قرار گرفتن ۳ کاروان لجستیک ارتش آمریکا در عراق خبر دادند.

۳ کاروان لجستیک ارتش آمریکا در عراق هدف قرار گرفت
منابع عراقی از هدف قرار گرفتن ۳ کاروان لجستیک ارتش آمریکا در عراق خبر دادند.