کیلور ناواس:/ خدا مرا به سمت جدایی از رئال هدایت کرد

گلر کاستاریکایی در تاریخ رئال نامی ماندگار است ولی تابستان 2019 چاره ای جز جدایی نداشت.

کیلور ناواس:/ خدا مرا به سمت جدایی از رئال هدایت کرد
گلر کاستاریکایی در تاریخ رئال نامی ماندگار است ولی تابستان 2019 چاره ای جز جدایی نداشت.