کانال سوئز برای سومین روز متوالی مسدود است

کانال سوئز برای سومین روز متوالی مسدود است