چرا فصل سوم نون.خ موفق شد؟

فصل سوم از مجموعه «نون.خ» در حالی به پایان راه رسید که چند برگ برنده ویژه باعث توفیق این مجموعه در سومین نوبت تولید و پخش از رسانه ملی شد.

چرا فصل سوم نون.خ موفق شد؟
فصل سوم از مجموعه «نون.خ» در حالی به پایان راه رسید که چند برگ برنده ویژه باعث توفیق این مجموعه در سومین نوبت تولید و پخش از رسانه ملی شد.