هوای تهران پاک شد/ دی‌اکسید نیتروژن آلاینده غالب هوای پایتخت

هوای تهران در حال حاضر در شرایط پاک قرار گرفته و طی ۲۴ ساعت گذشته کیفیت هوا در شرایط سالم قرار داشته است.

هوای تهران پاک شد/ دی‌اکسید نیتروژن آلاینده غالب هوای پایتخت
هوای تهران در حال حاضر در شرایط پاک قرار گرفته و طی ۲۴ ساعت گذشته کیفیت هوا در شرایط سالم قرار داشته است.