هفتمین کشتی حامل روغن خام در بندر نوشهر لنگر انداخت

هفتمین کشتی حامل روغن خام در بندر نوشهر لنگر انداخت