نیمی از جمعیت یمن در معرض گرسنگی

نیمی از جمعیت یمن در معرض گرسنگی