نویسنده عربستانی:الهلال غول پیکرترین تیم آسیاست!/ سامی جابر: به این تیم فرصت ترمیم بدهید

 افزایش شمار افراد مبتلا به کرونا در تیم الهلال به سوژه رسانه های منطقه تبدیل شده است. 

نویسنده عربستانی:الهلال غول پیکرترین تیم آسیاست!/ سامی جابر: به این تیم فرصت ترمیم بدهید
 افزایش شمار افراد مبتلا به کرونا در تیم الهلال به سوژه رسانه های منطقه تبدیل شده است.