موانع مسدودکننده جاده دزفول- شوش حادثه ساز شد

دهیار روستای حمیدآباد بخش مرکزی شوش گفت: یک دستگاه کامیون بدلیل نبود علایم رانندگی به موانع بتنی مسدودکننده جاده دزفول شوش در محل پل حمیدآباد برخورد کرد.

موانع مسدودکننده جاده دزفول- شوش حادثه ساز شد
دهیار روستای حمیدآباد بخش مرکزی شوش گفت: یک دستگاه کامیون بدلیل نبود علایم رانندگی به موانع بتنی مسدودکننده جاده دزفول شوش در محل پل حمیدآباد برخورد کرد.