معرفی هیات انتخاب و داوری نهمین دوسالانه ملی نقاشی

اعضای شورای انتخاب و داوری نهمین دوسالانه نقاشی ایران انتخاب شدند.

معرفی هیات انتخاب و داوری نهمین دوسالانه ملی نقاشی
اعضای شورای انتخاب و داوری نهمین دوسالانه نقاشی ایران انتخاب شدند.