مسابقه عکاسی «کوچه به کوچه» فراخوان داد

فراخوان مسابقه عکاسی «کوچه به کوچه» که توسط ستاد گردشگری شهرداری تهران با همکاری سازمان زیباسازی و مؤسسه دارالفنون برگزار می‌شود، منتشر شد.

مسابقه عکاسی «کوچه به کوچه» فراخوان داد
فراخوان مسابقه عکاسی «کوچه به کوچه» که توسط ستاد گردشگری شهرداری تهران با همکاری سازمان زیباسازی و مؤسسه دارالفنون برگزار می‌شود، منتشر شد.