فیفا در مورد پرونده شجاع تصمیم گیری می کند  

فریبرز محمود زاده – رییس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ می گوید فیفا در مورد پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس علیه شجاع خلیل زاده رای خواهد داد. 

فیفا در مورد پرونده شجاع تصمیم گیری می کند  
فریبرز محمود زاده – رییس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ می گوید فیفا در مورد پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس علیه شجاع خلیل زاده رای خواهد داد.