غذایی که باعث شد طاعون از میان برود

غذایی که باعث شد طاعون از میان برود