عطش خدمت گروه‌های جهادی در روستای «کرزا»

لامرد - همزمان با آغاز فصل بهار عطش فعالیت در گروه‌های جهادی محرومیت زدایی و خدمت به روستای محروم کرزا آغاز شده است.

عطش خدمت گروه‌های جهادی در روستای «کرزا»
لامرد - همزمان با آغاز فصل بهار عطش فعالیت در گروه‌های جهادی محرومیت زدایی و خدمت به روستای محروم کرزا آغاز شده است.