شمار قربانیان انفجار «بیروت» به ۱۹۰ کشته افزایش یافت

وزارت بهداشت دولت پیشبرد امور لبنان اعلام کرد که شمار قربانیان انفجار مهیب «بیروت» به ۱۹۰ کشته رسیده است.

شمار قربانیان انفجار «بیروت» به ۱۹۰ کشته افزایش یافت
وزارت بهداشت دولت پیشبرد امور لبنان اعلام کرد که شمار قربانیان انفجار مهیب «بیروت» به ۱۹۰ کشته رسیده است.