شرایط جوی آرام در اغلب شهرها/باد شدید و گرد و خاک در خوزستان و بوشهر

شرایط جوی آرام در اغلب شهرها/باد شدید و گرد و خاک در خوزستان و بوشهر