سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیاردی ستاد اجرایی در گیلان

ستاد اجرایی فرمان امام یک‌هزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی استان گیلان سرمایه‌گذاری می‌کند.

سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیاردی ستاد اجرایی در گیلان
ستاد اجرایی فرمان امام یک‌هزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی استان گیلان سرمایه‌گذاری می‌کند.