«روح» و «مندلورین» در صدر جوایز جلوه‌های ویژه/ جکسون تجلیل شد

بهترین فیلم‌های سال ۲۰۲۰ آمریکا از نظر جلوه‌های ویژه انتخاب شدند.

«روح» و «مندلورین» در صدر جوایز جلوه‌های ویژه/ جکسون تجلیل شد
بهترین فیلم‌های سال ۲۰۲۰ آمریکا از نظر جلوه‌های ویژه انتخاب شدند.