رواج دروغی به نام فوتبالیست مشکوک به کرونا در لیگ

چیزی به نام مورد مشکوک به کرونا وجود ندارد. در تست های PCR که از راه بینی و با نمونه برداری از حلق انجام می شود و مطمئن ترین نوع تست موجود در ایران محسوب می شود ابتلای فرد تایید یا رد می شود و چیز بینابینی وجود ندارد.

رواج دروغی به نام فوتبالیست مشکوک به کرونا در لیگ
چیزی به نام مورد مشکوک به کرونا وجود ندارد. در تست های PCR که از راه بینی و با نمونه برداری از حلق انجام می شود و مطمئن ترین نوع تست موجود در ایران محسوب می شود ابتلای فرد تایید یا رد می شود و چیز بینابینی وجود ندارد.